onze school

Troeven voor uw kind
Troeven voor uw kind

Waarom kiezen voor onze school?

 • Leren, spelen en ontdekken in een groene omgeving
 • Warme school waar dagelijks, persoonlijk contact belangrijk is
 • Wiskunde vanaf de kleuterklas volgens de ijsbergdidactiek
 • Lezen: LIST & DENK
 • Uitgebreid cultureel aanbod: theater, film, bibbezoek, museum,…
 • Ruim ICT-aanbod
 • Slaapklas en eigen tuintje voor de peuters en kleuters
 • KIVA, MOS-werking en gezondheidsbeleid

 

Ijsbergdidactiek

Tijdens de voorbije schooljaren werden de leerkrachten ondergedompeld in de didaktiek van het ijsbergrekenen. We passen deze didactiek toe in alle kleuterklassen en ook in het 1ste en  2de leerjaar. Vanaf september 2023 volgt dan het 3de leerjaar. Het vergt heel   veel werk van de leerkrachten maar het loont echt de moeite.  Sedert het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met de wiskundemethode ‘Wiskanjers’ in het 1ste leerjaar.

Hierbij een woordje uitleg over de IJsbergdidactiek.

In het onderwijs wordt relatief veel aandacht besteed aan het maken en inoefenen van sommen. Kinderen hebben echter veel kennis en vaardigheden nodig om een som te kunnen maken. Rekenmoeilijkheden (zoals één voor één blijven tellen, omkerings- en automatiseringsmoeilijkheden) zijn meestal te wijten aan het ontbreken van de onderliggende rekenvaardigheden.

ijsbergdidactiek

Het symboliseren van de werkelijkheid en het aanbrengen van een zinvolle structuur zijn wezenlijke stappen in het denkproces. In deze fase van het leerproces doen kinderen ontdekkingen wat betreft wiskundige eigenschappen en patronen.

Troeven

In de derde laag wordt de werkelijkheid gerepresenteerd door getallen. Op het niveau van getalrelaties worden de onderlinge verhoudingen tussen getallen ontdekt. De zijn geautomatiseerd en hoeven niet meer aanwezig te zijn. De getallen hebben de gekregen van een gestructureerde hoeveelheid. Ze kunnen ook getallen zien als samenstellingen van andere getallen.

 

Deze drie lagen vormen samen het drijfvermogen.

Uiteindelijk worden rekenbewerkingen in de vierde fase alleen nog met symbolen uitgebeeld. Het niveau van de formele bewerkingen noemen we de ‘top van de ijsberg’.

In deze fase vindt het automatiseren en memoriseren van sommen plaats. Deze laatste zullen vlotter verlopen omdat ze kunnen terugvallen hun kennis van de bouwstenen van getallen. Automatiseren en memoriseren oefenen we vooral in duo’s met rekenspellen of het leitnersysteem.

 

ListLezen IS TOP

Alle kinderen kunnen leren lezen, als je ze maar voldoende tijd en goede instructies geeft. Je leert namelijk lezen door te lezen, dat is de kern van het LIST-project dat loopt in onze school.

In basisschool Vogelzang vinden we lezen belangrijk. Daarom zetten we allemaal in op lezen.

LIST‘LIST’ staat voor ‘Lezen IS Top’.

De kern van LIST is dat kinderen boeken kiezen en lezen die passen bij hun eigen leeftijd en interesses. De focus ligt dus niet op leesmoeilijkheden maar op leesmotivatie. Het doel van het leesonderwijs is namelijk niet het aanleren van een techniek, maar het ontwikkelen van gemotiveerde lezers die hun leesvaardigheid gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier.

Er zijn drie programma's: voorbereidend lezen (derde kleuterklas), aanvankelijk lezen (eerste en tweede leerjaar) en vloeiend lezen (de andere leerjaren). Eerst lezen de kinderen in duo's samen hardop in zelfgekozen boeken. Als dat vlot genoeg gaat, lezen ze in stilte.

 

De opbouw van een LIST-les

Een LIST-les duurt 35 minuten.

 • Een mini-les door de leerkracht (5 minuten): voorlezen, spreken over leesbeleving (hoe    kies ik een boek , wat doet een boek met me?), focus op een specifiek 'leesdoel' (bv. wie is de hoofdpersoon, wat wil de schrijver van het boek vertellen?)
 • Zelf hardop of stil lezen (ononderbroken gedurende 20 minuten). De leerkracht leest ook, of ondersteunt leerlingen die moeilijk aan het lezen raken. 
 • Een gezamenlijke afsluiting (10 minuten): vanuit de mini-les en de boeken die kinderen lezen volgt een gesprek, boekreclame, zelfevaluatie, ... 

Leerlingen die ondanks bovenstaande aanpak niet genoeg vorderen, krijgen extra leesinstructie via het interventieprogramma 'RALFI'. Dit wordt drie maal per week 20 min. in een klein groepje aangeboden.

Binnen het LIST-lezen werken we nauw samen met de bib van Oostende en beschikt elke klas over een rijk gevulde schoolbibliotheek.

LIST

 

Denk

Begrijpen wat je leest is de essentie van lezen en daarmee één van de meest belangrijke vaardigheden doe leerlingen moeten ontwikkelen op school.

Vanaf het 4de leerjaar werken we, naast ons LIST-project, ook intensief aan leesbegrip en leren leren. Uit onderzoek is bekend dat leesbegrip door een veelheid aan elementen wordt beïnvloed:

1. achtergrondkennis
2. woordenschat
3. kennis van genre en tekststructuur
4. kennis van waarom en wanneer strategieën in te zetten
5. praten over teksten
6. schrijven over of herschrijven van teksten
7. motivatie voor het lezen van een tekst

In het begrijpend leesprogramma DENK! voor het basisonderwijs, komen deze elementen tegelijkertijd aan de orde. 

We halen de wereld tot in de klas door telkens gedurende 6 tot 8 weken binnen een breed thema teksten en boeken te lezen. We brengen kwaliteitsvol, recent en uitdagend leesmateriaal in de klas.Thema’s worden opgebouwd vanuit een artikel, een project, een thema binnen een ander leergebied (taal/WO/muzische vorming), een maatschappelijk vraagstuk,…

 

Opbouw van de DENK!-lessen

Voorbereiding:           

 • thema bepalen
 • kwalitatieve teksten en boeken verzamelen

Lezen om te leren:

 • lezen van verschillende teksten
 • hogere moeilijkheidsgraad
 • scaffolding (stimuleren om zelfstandig stappen te zetten tijdens het leren)
 • kennis opbouwen

Tekst- en schrijfles:

 • tekstinhoud oproepen
 • tekstinhoud visualiseren, samenvatten en herschrijven (leren leren)
 • kennis opbouwen, delen en borgen (leren leren)

Afronden thema:

 • onderzoeksvraag beantwoorden
 • presenteren

DENK lessen

Het uiteindelijke doel van DENK! Is dat leerlingen gemotiveerde lezers worden die de teksten die ze lezen begrijpen en inhouden van de teksten gebruiken om hun talige kennis, wereldkennis en hun woordenschat uit te breiden, zodat ze volwaardig in de maatschappij kunnen meedoen.

Kiva

Kiva

Wat is KiVa?

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen.

Ons motte luidt dan ook: Samen maken we er een fijne school van!kivaWaarom KiVa?

 

Vlaamse KiVa-scholen ondervinden dat leerlingen vaardiger worden in het aanpakken van ruzies en conflicten en dat het aantal pesterijen afneemt. KiVa onderscheidt zich van veel andere antipestprogramma’s door de grote nadruk op de rol van alle leerlingen en de groepsgerichte aanpak bij het stoppen van pesterijen. Dankzij dit antipestprogramma genieten slachtoffers meer steun en begrip. Pesters ondervinden meer tegenstand en dat doet hen inbinden.

Ook voor leerkrachten heeft KiVa gunstige effecten. Ze delen dezelfde visie en taal om over pesten te spreken, werken meer samen en ondervinden het voordeel van een verhoogde competentie op vlak van de aanpak van pestproblemen.

kivaVerkeer

Vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar wordt ingezet op verkeersveiligheid, een leerlijn doorheen de basisschool waarbij de focus zich vooral richt op kennis en vaardigheden voor voetgangers en fietsers.

Zichtbaarheid in het verkeer, zeker in de donkerste maanden, is heel belangrijk. We sensibiliseren ouders en kinderen door jaarlijks met de volledige school deel te nemen aan de actie ‘Helm op fluo top’. Ieder kind krijgt een gratis fluojas aangeboden door de school.

 

Fietsen leer je niet in één dag, het is een proces van veel trainen en de moeilijkheidsgraad langzaam opbouwen. Eerst oefenen we onze fietsvaardigheid in een beschermde omgeving (speelplaats, turnzaal, schooldomein), pas daarna begeven we ons in het verkeer.

LOOPFIETSBREVET  (kleuters)

Spelletjes en activiteiten om de ontwikkeling van de zintuigen (horen en zien), de motoriek  (vertrekken, stoppen, bochten maken,…) en vooral het evenwicht te stimuleren. Op het einde leggen de kleuters op de speelplaats een parcours af met de loopfiets om een loopfietsbrevetje te halen, mét leuke stickers.

Fietsen

 

FIETSBREVET BRONS (1ste en 2de leerjaar)

Lesactiviteiten en spelletjes om de stuurvaardigheid van leerlingen te oefenen, zodat ze op het einde van het tweede leerjaar klaar zijn om hun ‘Fietsbrevet Brons’ te behalen.

FIETSBREVET ZILVER (3de en 4de leerjaar)

De lessen focussen zich vooral op verkeersvaardigheid, zoals omkijken over de linkerschouder, arm uitsteken, rekening houden met andere weggebruikers. De eindtest voor het ‘Fietsbrevet Zilver’ wordt afgelegd in het vierde leerjaar.

Fietsen

 

FIETSEXAMEN

In het 6de leerjaar oefenen we onze fietsvaardigheden in het verkeer tijdens diverse uitstappen. Kinderen worden voorbereid om zich zelfstandig met de fiets te verplaatsen in het verkeer. Op het einde van het 6de leerjaar nemen we deel aan het fietsexamen langs de verkeerseducatieve route, ook ouders kunnen samen met hun kind oefenen op deze route doorheen het stadscentrum: https://www.oostende.be/vero

 

Onze school behaalde reeds de ‘GOUDEN MEDAILLE’
voor praktijkgerichte verkeersopvoeding op school!

 

Fiets

 

Bekijk hier het inspectieverslag

 

 

 

 

close